Merkez Diş Polikliniği, Ağız ve Diş Bakımı, Kanal Tedavisi, Ortodonti, Pedodonti, Sabit Protezler, Haraketli Protezler, Görüntüleme, Tedavi, Periodontoloji, Beyazlatma, Zirkonyum, 

Acil Yardım, Diş Çekimi, İmplant, Diş Eti Tedavisi, Diş Taşı Temizliği, Diş Dolgusu, Estetik Diş Hekimliği, Gömülü Diş Çekimi, Diş Teli, Lazer Tedavisi, Diş Kaplama,

Diş Gıcırdatma, Diş Apsesi, Protez Onarımı, Çene Cerrahisi, Diş Bakım Ürünleri, Porselen Lamina, Diş Sensitivitesi, Çocuk Diş Hekimliği

KVKK

Merkez Diş Polikliniği

KVKK Politikası Kişisel Verilerin Koruması Onamı

Madde 1. Kişisel Verilerin Korunması

Merkez Diş Polikliniği olarak faaliyet gösteriyoruz. Hastalarımız tarafından paylaşılan her türlü kişisel veriyi hasta mahremiyetine özen gösterecek şekilde gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacak şekilde muhafaza etmekteyiz. İşbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme, kişisel veri koruma ve işleme politikamızı ve Merkez Diş Polikliniği tarafından ifa edilen hizmetler sırasında kişisel verilerinizi nasıl topladığımız, aktardığımız, kullandığımız ve koruduğumuzu açıklamaktadır.

1.1) Merkez Diş Polikliniği Tarafından Toplanan Kişisel Veriler
Hastalarımızdan, sağladığımız sağlık hizmetleri çerçevesinde çeşitli bilgiler toplamaktayız. Söz konusu bilgiler, her şartta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) yer alan veri işleme ilke ve şartlarına uygun olarak toplanmaktadır. Sizlerden aşağıda 2. Bölüm’de açıklanan amaçlar kapsamında topladığımız bilgiler arasında aşağıdakiler yer alabilir: Adınız, soyadınız, T.C. kimlik bilgileriniz, pasaport numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, cinsiyetiniz, medeni durumunuz, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, Merkez Diş Polikliniği tarafından size özgü verilen hasta protokol numaranız, ödeme ve faturalama bilgileri gibi finansal verileriniz, özel sağlık sigortası verileriniz, görüntüleme sonuçlarınız, muayene ve checkup verileriniz, reçete bilgileriniz dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sağlık verileriniz, bizimle iletişim geçtiğiniz takdirde ses kaydınız ya da SMS kayıtlarınız, merkezimizi ziyaretiniz sırasında aracınız dahil plaka verileriniz, kapalı devre kamera sistemi görüntü kaydınız, sağlıkta şiddetin önlenmesine ilişkin ortak kullanım alanlarında sesli kamera görüntü kaydınız, www.merkezdisklinigi.com  web sitelerimizde yer alan çevrimiçi hizmetlerden faydalandığınızda paylaştığınız sağlık verileriniz ve kimlik bilgileriniz, e-posta, çağrı merkezi veya diğer sair kanallar ile bize ulaştığınızda paylaştığınız diğer verileriniz.

1.2) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Bizden almakta olduğunuz hizmetler kapsamında topladığımız kişisel veriler, aşağıdakilerin de arasında yer aldığı çeşitli amaçlar dahilinde işlenmektedir. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi; randevu aldığınız takdirde randevunuza ilişkin size bilgi sağlama; Merkez Diş Polikliniği’nin iç işleyişini planlanma ve yönetme, hizmetlerimizi geliştirmek amacıyla analiz yapma; faturalandırma yapılması; kimliğinizin doğrulanması; anlaşmalı kurumlarla ilişkinizin doğrulanması; uygulanan mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine yanıt verme; hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verme; sunduğumuz hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme; Merkez Diş Polikliniği’nin iç politika ve prensiplerine uyum sağlama; sağlık hizmetleri almanızı takiben hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve hasta memnuniyetinin artırılması; hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla sizinle iletişime geçilmesi; ilaç veya tıbbi cihaz temini. Bununla birlikte, kişisel verileriniz yukarıda sayılan faaliyetler ve ilgili mevzuatın gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanılmayacaktır.

1.3) Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Kişi ve Kuruluşlar
KVKK ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, kişisel verilerinizi yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Sağlık Uygulama Tebliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar; özel sigorta şirketleri; doğrudan/dolaylı yurtiçi hissedarlarımız, bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz; Merkez Diş Polikliniği denetçiler; danışmanlar; iş ortakları; eczane, medikal malzeme satmaya yetkili firma sunan firmalar, faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilere aktarabiliriz.

1.4) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar kapsamında ve Merkez Diş Polikliniği’nin sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla toplanır.

1.5) Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız
Kişisel verilerinizin Merkez Diş Polikliniği tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlendiği ölçüde KVKK’nın 11. maddesi gereği, internet sitemizden, kayıt personelimizden ya da Hasta Hakları Biriminden alabileceğiniz “KVKK Erişim/ Bilgi Talep Formu”nu doldurup Merkez Diş Polikliniği’ne elden teslim ederek, noter kanalıyla “Saltak Caddesi No: 54 Merkezefendi / DENİZLİ” adresine göndererek veya info@merkezdisklinigi.com mail adresine ileterek, kişisel verinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme, işlenme amaçlarını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Merkez Diş Polikliniği’nin söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz. Merkez Diş Polikliniği, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Merkez Diş Polikliniği tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

BİZE ULAŞIN

info@merkezdisklinigi.com

+90 536 264 99 39

+90 258 264 30 83 | +90 258 261 63 83

BİZİ ZİYARET ET

Saltak Caddesi No: 54 DENİZLİ